Terms

Download our Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Boekingsvoorwaarden van de bij ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. aangesloten stylisten/visagisten/illustratoren, hierna te noemen als creatief, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34111477.

Artikel 1 ALGEMEEN
Indien een boekingsovereenkomst tot stand komt tussen een opdrachtgever en creatief gelden in alle gevallen onderstaande boekingsvoorwaarden ook indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. is gemachtigd in en buiten rechte de belangen van de creatief te behartigen.

Artikel 2 BOEKINGEN
LID 1 Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de creatief. De creatief verbindt zich tot het verlenen van enkele diensten op een bepaalde datum (boekingsdatum) en het afstaan van publicatierechten voor bepaalde tijd aan de opdrachtgever;
de opdrachtgever verbindt zich tot betaling aan ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. voor verleende diensten door de creatief. De boekingsovereenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever zich via ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. met de creatief verbindt (boeken) tot afname van deze diensten en publicatierechten voor een bepaald bedrag (factuurbedrag).
LID 2 Het factuurbedrag is de som van het honorarium bestaande uit de door de creatief gedeclareerde standaardtarieven, royalty’s, standaard, bijzondere toeslagen, reistijd, en de agency fee van 20% welke wordt berekend over het honorarium van de creatief.
LID 3 De creatief kan worden geboekt per hele dag, halve dag, of per uur.

Artikel 3 STANDAARDTARIEVEN
LID 1 Zonder aan andere schriftelijke en mondelinge mededelingen van ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. zijn de standaardtarieven bindend.
LID 2 De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor werkzaamheden publicatierechten uitgedrukt in:
a) Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag. De creatief staat 8 uur ter beschikking van de opdrachtgever. Indien het filmopnamen (commercial/videoclip/bedrijfsfilm) betreft staat de creatief 10 uur ter beschikking van de opdrachtgever.
b) Halve dagtarief: een halve dag bestaat uit 4 uur en dient in ieder geval te eindigen voor 13:00 uur dan wel aan te vangen na 14:00 uur.
c) Uurtarief: dit tarief wordt als minimum berekend bij elke boeking, bij boekingen van 1 uur of minder wordt steeds een toeslag van 50% berekend met uitzondering van werkbesprekingen voor een boeking, korter dan twee uur.
d) Overurentarief: wanneer de opname uitloopt (zie punt a) zal bij elk uur extra het uurtarief worden berekend.
LID 3 • Bij commerciële foto en/of reclame opdrachten verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaardtarief het publicatierecht. Dit wil zeggen dat gedurende een periode van 1 jaar na de boekingsdatum binnen Nederland het fotomateriaal, gemaakt op de boekingsdatum, te publiceren in dag- en weekbladen en reclamefolders met een maximale oplage van 850.000 gedrukte exemplaren. Voor gebruik als genoemd onder artikel 4 gelden toeslagen. Voor afwijkend gebruik en met name het gebruik genoemd onder artikel 5 dient een aparte overeenkomst te worden gesloten. • Bij redactionele foto- en/of illustratieopdrachten verkrijgt de opdrachtgever tegen betaling van het standaard redactioneel tarief dan wel advertorial tarief, het eenmalige publicatierecht binnen Nederland.

Artikel 4 TOESLAGEN
LID 1 In geval van de volgende diensten op de gepubliceerde standaardtarieven worden door de creatieven de volgende toeslagen berekend:
a) Voor werkzaamheden tussen 24:00 uur en 08:00 uur bedraagt de toeslag tweemaal het standaardtarief.
b) Voor gebruik in andere landen bedraagt de toeslag 50% van het standaardtarief en andere toeslagen (m.u.v. Duitsland en beiden 100%).
LID 2 De opdrachtgever heeft een meldplicht aan ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. wat betreft enige wijziging en/of aanpassing en/of omzetting van het in het eerste lid genoemde, waarbij het materiaal en/of publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen de opdrachtgever en de creatief.

Artikel 5 REIZEN
LID 1 Bij een halve dag boeking buiten Amsterdam worden reisuren berekend op basis van de uurtarieven. Bij boekingen in Amsterdam wordt geen reistijd berekend met uitzondering van uur boekingen. Bij uur boekingen buiten Amsterdam wordt automatisch een halve dag gerekend.
LID 2 Indien een creatief reiskosten maakt tijdens de voor- of nabereiding van een opdracht zowel binnen als buiten Amsterdam of indien de werkzaamheden/besprekingen buiten Amsterdam worden verricht, dient de opdrachtgever de volledige reiskosten te vergoeden: in geval van vervoer per trein op basis van het tarief van de eerste klas NS. In geval van vervoer per auto een kilometervergoeding, waarbij het bedrag per kilometer gelijk is aan het maximum wat dat jaar belastingvrij mag worden opgevoerd, parkeerkosten dienen vergoed te worden. In geval van vervoer per vliegtuig op basis van toeristenklasse. De opdrachtgever dient ook de taxikosten te vergoeden.
LID 3 Reis- en verblijfkosten voor buitenlandse reizen dienen door de opdrachtgever volledig te worden vergoed.
LID 4 Voor reisdagen wordt 50% van het dagtarief in rekening gebracht.
LID 5 Reis- en verblijfkosten voor de in het buitenland wonende creatief worden volledig in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Alle in dit artikel genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.

Artikel 6 BETALINGEN
LID 1 ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. factureert de opdrachtgever namens de creatief. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde datum, het factuurbedrag over te maken op de rekening van ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. bankrekening no. IBAN NL52ABNA0426800303 onder vermelding van het factuurnummer.
LID 2 Alle kosten welke door de creatief worden gemaakt ter effectuering van de rechten van de creatief en/of ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. alsmede alle (buiten) gerechtelijke kosten (incasso)kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of in gebrekestelling. Voorgenoemde (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €70,- vermeerderd met portokosten per afzonderlijk gevorderd factuurbedrag.
LID 3 Indien er door de creatief en/of ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. kosten, (buiten)gerechtelijke kosten of andere ter zake dienende kosten gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat opdrachtgever zich niet aan de boekingsvoorwaarden houdt, alleen indien dit laatste ook blijkt, dan komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.
LID 4 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zal reclameren, wordt hij geacht volledig in te stemmen met de inhoud van de ontvangen factuur. De opdrachtgever is dan niet gerechtigd zijn verplichtingen op grond van eventuele reclamaties op te schorten.
LID 5 De opdrachtgever blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

Artikel 7 OPTIES / BOEKINGEN
De opdrachtgever kan een optie nemen op een boekingsovereenkomst met de creatief welke optie dient te worden omgezet in een definitieve boeking minimaal 24 uur voor het tijdstip waartegen is geboekt. Voor in het buitenland wonende creatieven dient de optie te worden omgezet in een definitieve boeking minimaal 48 uur voor het tijdstip waartegen is geboekt. De optierechten komen automatisch te vervallen bij niet tijdige bevestiging. Indien een andere opdrachtgever de betreffende creatief voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de 1e optant op dat moment beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst te bevestigen. Indien de optie dan niet in een boekingsovereenkomst wordt omgezet, vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever de creatief voor die betreffende datum boeken. Een boekingsovereenkomst is bindend en kan niet kosteloos worden geannuleerd.

Commerciële opdrachten hebben in goed overleg automatisch voorrang op niet betaalde redactionele opdrachten, testen en andere vrij werk series. In het geval dat de creatief deelneemt aan redactionele opdrachten, testshoots en andere vrij werk series mag het materiaal niet voor commerciële doeleinden of publicaties gebruikt worden zonder toestemming van ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. Onkosten zoals reiskosten, parkeerkosten en materiaalkosten dienen vergoed te worden door de opdrachtgever. Voor materiaalkosten die hoger liggen dan €500,- dient de opdrachtgever voor aanvang van de opdracht een voorschot te voldoen aan creatief via ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V..

Artikel 8 ‘MOOI WEER' BOEKINGEN
Indien de opdrachtgever bij zijn boeking duidelijk te kennen geeft dat deze alleen geldt onder de voorwaarde dat het weer goed is, dan kan een dergelijke boeking eenmaal kosteloos worden geannuleerd. Indien deze ‘mooi-weer boeking’ wordt herhaald en voor de tweede maal wordt geannuleerd is de helft van het factuurbedrag verschuldigd. Bij een derde annulering is het gehele factuurbedrag verschuldigd ongeacht de tijd die is verstreken na de voorafgaande annulering.

Artikel 9 HONORARIUM BIJ EXCLUSIVITEITEN
Indien de opdrachtgever bij een boeking te kennen geeft een moodboard te verwachten van de creatief zal hiervoor een bijzonder tarief worden berekend. Over enig andere vorm van art directie t.b.v. reclamecampagnes, modeshows, video clips, (pers)presentaties zal ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. schriftelijk afspraken maken m.b.t. honorarium met de opdrachtgever.

Artikel 10 ANNULERINGEN
LID 1 Indien de opdrachtgever de boeking annuleert, zijn er kosten verschuldigd ongeacht of de annulering de opdrachtgever verweten of aangerekend kan worden. 100% van het standaardtarief is verschuldigd als er op de boekingsdatum zelf wordt geannuleerd. 50% van het standaardtarief is verschuldigd als een opdrachtgever, ongeacht de aan de boeking voorafgaande termijn, de boeking annuleert.
LID 2 Bij meerdaagse boekingen is lid 1 overeenkomstig van toepassing, met dien verstande dat de annuleringstermijn even lang is als de boekingstermijn.

Artikel 11 BOETEBEDING
Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn in de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 omschreven meldplicht en/of betalingsplicht tekortschiet, verbeurt de opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling is vereist, ten gunste van de creatief en ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. een direct opeisbare boete van vijfmaal het factuurbedrag bij elk verzuim van de opdrachtgever.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID
ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht zijn ontstaan, wanneer de creatief enige afspraak, die al dan niet door tussenkomst van ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. tussen opdrachtgever en de creatief tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt.

Artikel 13 GESCHILLENREGELING
alle geschillen, ontstaan uit een bij ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT B.V. geplaatste boekingsopdracht, worden beoordeelt naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

TERMS & CONDITIONS  ILLUSTRATION

ARTWORK OWNERSHIP
The artist retains ownership of the original artwork unless agreed in writing between agent and client. A further fee will be negotiated, should ownership of the artwork by the client be required. The client shall not make any alteration to the artwork unless agreed in writing by the agent. Any loss, damage or alteration to the artwork whilst in the possession of the client or any representative of the client will be charged for at a fee not less than the agreed license fee.

COPYRIGHT AND LICENSING
The artist retains ownership of the copyright. Ownership of copyright is not affected by purchase of the original artwork. The client is granted a license to reproduce the artwork solely for the purposes detailed on the order confirmation faxed to you at the out set of the commission. Upon payment of a further agreed fee, the license may be extended to allow for the artwork to be used for purposes other than those shown on the order confirmation form, in accordance with the guidelines agreed with the Society of Artists Agents, the license is only granted upon payment in full of the fee specified on the order confirmation form. Any attempt to reproduce the artwork without such payment, will be regarded as a breach of copyright.

The license granted is exclusive to the named client on the face of the acceptance form. The license may not be sub-licensed to a third party. The artist retains the right to use the artwork for self-promotion. The client is responsible for the clearing of any copyright or) reference material supplied by the client and shall indemnify the artist against any claims arising from materials thus provided. All material expenses relating to the job shall be invoiced to the client.

DELIVERY
The artist can only adhere to deadlines agreed if there is no delay in the approval of roughs or in the supply of reference material. The artist shall not be held responsible for any consequential loss arising from the late delivery of artwork. All courier & travel expenses relating to the job shall be invoiced to the client.

CANCELLATION
If the commission is cancelled the fees detailed in the order confirmation form will be payable: 25% of the agreed fee if cancelled by the client before delivery of roughs. If 33% of the agreed fee is cancelled by the client after delivery of roughs. 100% of the agreed fee if cancelled by the client on delivery of the finished artwork.

REJECTION
If the artwork is rejected by the client the fees detailed in the order confirmation form will be payable: 33% if rejected at the rough stage. If a rough has not been requested prior to artwork, then 75% of the agreed fee if rejected on completion.

If the artist has correctly followed the brief, and the work is consistent with that of the artist's portfolio, and with that shown to the client, then the full fee is payable. The client has no right to reject the work on the basis of style or composition. Under no circumstances can there be a reduction in the agreed fee if the client uses the artwork for the purposes detailed on the job acceptance form. Any objections to the final artwork must be conveyed within seven days of delivery, after which it shall be conclusively presumed that the artwork has been accepted. If a delay of longer than three days after the delivery of artwork occurs before any requests for amendments, the illustrator shall have the right to refuse to execute those amendments where they may interfere with subsequent commissions. In this case, no reduction in fee will be allowed. In the event of rejection of the artwork, all rights in the artwork shall remain the property of the artist.

ESTIMATES
If an estimate is requested prior to receiving full details of the commission, it should be understood that this is in no way binding and may differ after the artist has received the complete brief.

CREDIT TERMS
Payment shall be made within thirty days from the date of invoice. Payment not received within that time will be subject to an interest charge. These terms and conditions are governed by the law of the Netherlands may not be varied unless agreed by both parties in writing.